یادگیری شنیداری ،یادگیری بصری ،یادگیری نوشتاری ،یادگیری حرکتی ، سبک های یادگیری ، آموزش ، یادگرفتن ، آموختن مطالب ، هوش ، استعداد یادگیری ، درس خواندن ، مطالعه